Vrácení a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI BALAKOV technology s.r.o.

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád společnosti BALAKOV technology s.r.o., se sídlem Podhorská 967/17, 466 01, Jablonec nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46093 ("prodávající") upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv v showroomu prodávajícího či pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese https://www.balakov.cz/.
  2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího ("OP") a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE
  1. Je-li kupující spotřebitelem, může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí, není-li sjednáno jinak; vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí:
 1. zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je zboží vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
 3. je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  1. Neupozorní-li zvlášť prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá prodávající kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku 2.1 že zboží:
 1. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
 3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; 
 4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  1. V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
  2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
  3. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
  4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  6. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
  7. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  8. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
  9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články 2.7 a 2.8;
 2. se vada projeví opakovaně;
 3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
  2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
  3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  4. Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí, pokud:
 1. vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 2. vada byla způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží;
 3. vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách;
 4. vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením;
 5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího;
 6. vada vznikla v důsledku používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží podle návodu; nebo
 7. došlo k nesprávnému zacházení s výrobkem, způsobem jiným, než byl uvedený v návodu na používání.
  1. Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se rovněž nepoužijí, pokud:
 1. vady vznikly při živelní pohromě;
 2. došlo k používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
  1. Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout ho v přítomnosti dopravce. Podpisem kupující kurýrovi prohlašuje, že obal je nepoškozený a zásilka byla doručena v pořádku.
  2. O vadu zboží se nejedná rovněž v případě běžného opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobeného používáním zboží (vadou vzniklou běžným opotřebením zboží je např. změna barvy výrobku v důsledku slunečního záření).
  3. Kupující bere na vědomí, že vadou zboží není odstín barvy zboží, pokud se barva dodaného zboží odlišuje od barvy zboží uveřejněné v nabídce prodávajícího ve webovém rozhraní obchodu.
 1. PRŮBĚH REKLAMACE
  1. Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.
  2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle; je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího či v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Kupující má právo uplatnit reklamaci na vlastní náklady i prostřednictvím pošty či na elektronické adrese obchod@balakov.cz. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  3. Kupující je povinen v případě reklamace již namontovaného či zabudovaného zboží umožnit reklamačnímu technikovi prodávajícího detailní kontrolu místa, odbornosti a podmínek instalace a příp. převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti reklamace dveří a zárubní, oken a parapetů se vychází z technických a výrobních norem prodávajícího.
  4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení kupujícího, je kupující v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Pokud bude reklamace vyřízena dodáním nové věci bez vady, reklamační protokol bude obsahovat nové sériové číslo tohoto zboží. Další případné reklamace vyměněného nového zboží bude kupující uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.
  8. Kupujícímu spotřebiteli, který má práva z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
  9. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu uvedenou v reklamačním protokolu (ne na dobírku) nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je potřebné vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřeba přidat kopii dokladu o koupi (fakturu) a vyplněný Reklamační formulář.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST A PRŮBĚH REKLAMACE V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE
  1. Je-li kupující podnikající fyzickou osobou či právnickou osobou ("kupující podnikatel"), práva z vadného plnění kupujícího podnikatele se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Práva z vadného plnění nevylučují právo na náhradu újmy; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
  2. Kupující podnikatel je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění přiznáno.
  3. Jedná-li kupující podnikatel při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem) a není-li na faktuře uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list nebo není-li na dodacím listu vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců.
  4. Na kupujícího podnikatele se uplatní rovněž články‎ 2.15 a ‎2.16 reklamačního řádu.
  5. Kupující podnikatel bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující podnikatel povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující podnikatel právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
  6. Kupující podnikatel má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním reklamovaného zboží včetně příslušenství, a pokud možno v původním nebo náhradním obalu, na adresu prodávajícího Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou na své náklady; kupující podnikatel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu (záruční list, dodací list nebo daňový doklad, na kterém je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list) a podrobného popisu vady zboží. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto článku nebude reklamace kupujícímu podnikateli uznána a zboží mu bude vráceno na jeho náklady.
  7. Prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem. Kupující podnikatel obdrží informaci o vyřízení reklamace na sdělenou elektronickou adresu. V případě neoprávněné reklamace se délka záruční doby neprodlužuje.
  8. Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo se jedná o větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem. V takovém případě může kupující podnikatel:
 1. požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad;
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné; nebo
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  1. Volbu mezi nároky uvedenými v článku ‎4.8 reklamačního řádu má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  2. Odstranitelné vady zboží, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat pouze odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
  3. Prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené podle předchozí věty, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  4. Při výměně zboží musí být původní zboží vráceno prodávajícímu nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.
  5. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu, jakož i v případě, kdy nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy:
 1. změnu stavu zboží nezpůsobil; a
 2. ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.
  1. Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (tj. k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu nahradit prodávajícímu v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.
  2. Pokud bylo zboží kupujícímu podnikateli zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.
  3. Kupujícímu podnikateli, který má práva z vadného plnění, nenáleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
  4. O ukončení opravy bude kupující podnikatel vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků na sdělenou elektronickou adresu.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
  2. Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu.
  3. Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.
  4. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.